Obchodní podmínky

A. Úvod

Společnost IMPROVE ACADEMY s.r.o., IČ: 04905334, sídlem Za Strahovem 392/76, 169 00, Praha 6, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn . C 255443  (dále též „akademie“), jako poskytovatel služeb, ze smlouvy o poskytování služeb (dále též jen „smlouva o službách“), s ohledem na povinnosti podnikatele určené zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „OZ“) tímto předává subjektům, jimž na základě smluvního vztahu poskytuje služby, s akcentací na spotřebitelské subjekty, následující poučení:

 

B. Odstoupení od smlouvy

Podle ust. § 1829 odst. 1 má účastník smlouvy, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 OZ (dále jen „spotřebitel“), právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a to bez uvedení důvodu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle akademii oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

Pro platnost odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen dodržet následující postup pro odstoupení: vyplněný a podepsaný formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž je přiložen na této webové stránce, odeslat ve stanovené lhůtě na adresu akademie, a to buď prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo elektronickým způsobem do datové schránky akademie. Veškeré náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese spotřebitel.

 

Zjevné zneužití práva na odstoupení nepožívá ochrany, a to podle ust. § 8 občanského zákoníku.

 

 

C. Storno podmínky

Spotřebitel bere na vědomí a přijímá podmínky akademie, které se týkají náhrady nákladů vzniklých akademií v souvislosti s uzavřením smlouvy o službách.

 

V případě, že dojde k ukončení smlouvy o službách, uzavřené mezi akademií a spotřebitelem, odstoupením od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy, má akademie nárok na zaplacení částky ve výši 2  500 Kč, u kurzu jógy 4 000 Kč (pokud je méně než 30 dní do začátku kurzu, storno poplatek činí 50%) z titulu náhrady nákladů spojených s organizací služeb a cíleným umístěním spotřebitele ke konkrétní službě (kurzu), což spotřebitel bere na vědomí a podpisem smlouvy o službách s tím vyjadřuje svůj souhlas. Mezi spotřebitelem a akademií může dojít k dohodě o postoupení práv a závazků ze smlouvy o službách na jiný subjekt, přičemž v takovém případě akademie náhradu nákladů dle předchozí věty neúčtuje.

 

Pokud ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, tedy zákonné lhůtě pro odstoupení od smlouvy, došlo ze strany akademie již k započetí plnění na smlouvu o službách, a neplatí podmínka dle následujícího bodu D, je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny služeb, které již byly poskytnuty.

 

 

D. Započetí plnění a nemožnost odstoupení

V případě, že akademie započne s plněním dle smlouvy o službách, platí pravidlo dle ust. § 1837 písm. a) OZ, podle nějž spotřebitel již nemůže od smlouvy o službách odstoupit, je-li takto poučen a souhlasí se započetím plnění služeb před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. O této eventualitě je spotřebitel poučen vždy před uzavřením smlouvy a rovněž v těchto obchodních podmínkách.

 

 

E. Zálohové plnění a započtení

Akademie je po spotřebiteli oprávněna požadovat zálohové plnění ceny služeb dle smlouvy o službách. Tato zálohová plnění jsou stanovena u jednotlivých služeb – kurzů takto:

  1. Fitness trenér - 3 500 Kč
  2. Funkční trenér - 6 000 Kč
  3. Sportovní masáž - 6 000 Kč
  4. Poradce pro výživu - 6 000 Kč
  5. Instruktor jógy - 9 000 Kč

Výše zálohového plnění se může lišit v závislosti na aktuálních okolnostech, o čemž je spotřebitel informován před uzavřením smlouvy o službách.

 

Spotřebitel a akademie se pro případ vzniku nároku na částečné plnění na straně akademie (stornopoplatek, náhrada škody, cena služeb atp.) dohodli, že akademie je oprávněna započíst svůj nárok na zálohové plnění a spotřebitel s tím vyjadřuje souhlas.

 

 

F. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi akademií a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o službách, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

 

 

 

IMPROVE ACADEMY s.r.o.

Petr Neplech, jednatel